INFORMARE

Cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

Barcau Maria Isabela, cu domiciliul in Rasnov, strada Teilor nr. 44 B, telefon 0722398067,   e-mail: maria.barcau@yahoo.com, inregistrata la ANAF cu Declaratie Unica sub numarul 164139820, pentru obtinerea de venituri din cedarea folosintei bunurilor, in scop turistic, avand CNP 2710222450013 este reprezentanta Casa Dacica Rasnov, in calitate de ADMINISTRATOR. Responsabilul cu implementarea masurilor din domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi contactat la numarul de telefon: 0722398067.

Barcau Maria Isabela este operator de date cu caracter personal care desfasoara activitati de prelucrare a datelor personale.

Aceste activitati specifice sunt reglementate prin urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr. 290/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Hotararea Guvernului nr. 839/2006, privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL,art.319 alin.(20);
 • ORDINUL MFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • HG nr.237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul,evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice;

In scopul realizarii atributiilor si a obligatiilor prevazute de actele normative mentionate anterior, prelucram prin mijloace automatizate si manuale urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, datele din pasaport.

In ceea ce priveste datele prelucrate in vederea facturarii si a completarii fisei de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, datele personale sunt furnizate de catre persoana vizata cu ocazia platii avansului prin banca precum si la momentul cazarii in CASA DACICA.

Refuzul comunicarii datelor determina incalcarea dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani sau straini si conduc in acelasi timp la imposibilitatea furnizarii serviciilor publice catre turisti.

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizarii de catre ANAF si MAI pentru indeplinirea atributiilor legale si pot fi comunicate, in conditiile legii, urmatorilor destinatari: institutiile/autoritatile cu atributii in domeniile: aparare, ordine publica, securitate nationala si justitie, fiscal, la care se adauga unele persoane juridice de drept privat si persoanele fizice, in conditiile legii.

Datele cu caracter personal pot fi transferate in strainatate cu respectarea dispozitiilor art.5, ale art. 29 si ale art. 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Datele transferate in strainatate pot avea ca scop:

 • constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
 • recuperarea creantelor pe care autoritatile altor state le au fata de cetateni romani, identificarea mostenitorilor, stabilirea paternitatii, inmanarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenta judiciara;
 • indeplinirea procedurii privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, in vederea actionarii in justitie, achitarea contravalorii spitalizarii sau stabilirea pensiei de intretinere;
 • identificarea parintilor biologici ai unor persoane adoptate in strainatate;
 • citarea in proces de divort;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conditii de securitate si numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea urmatoarelor acte normative:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de ABROGARE a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Regulamentul (UE) 2016/679 ACTUALIZEAZA principiile stabilite inca de acum doua decenii de Directiva 95/46/CE care isi va inceta aplicabilitatea. Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat in VIGOARE pe data de 25 mai 2016 si va fi de directa APLICABILITATE incepand cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu dispozitiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, BARCAU MARIA ISABELA asigura respectarea urmatoarelor drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul la informare (art. 12). Acest drept presupune ca operatorii care prelucreaza date cu caracter personal au obligatia de a informa persoanele ale caror date cu caracter personal le prelucreaza, cu privire la:
 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

Aceasta informare se face prin postarea informarii la avizierul de la sediul BARCAU MARIA ISABELA- CASA DACICA si prin intermediului paginii de Internet www.casadacica.ro.

dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13). Acest drept presupune ca orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din aceeasi lege, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata ADMINISTRATORULUI CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA.

dreptul de interventie asupra datelor(art.14). Acest drept presupune ca orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator,la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz,transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresata ADMINISTRATORULUI CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA. Modelul de cerere se gaseste pe pagina de internet a Societatii noastre, sau la sediul acesteia. Cererea va fi insotita de o copie a actului de identitate al solicitantului, precum si de alte documente in sprijinul cererii de interventie.
Dreptul de opozitie, prevazut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat in cazul prelucrarilor efectuate de catre Societatea noastra, in conditiile expuse anterior, intrucat datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul unor prevederi legale exprese si, prin urmare, persoana vizata nu se poate opune la aceasta prelucrare, dupa cum este prevazut in art. 15 alin.(1). Daca, totusi persoana vizata apreciaza ca datele sale personale sunt prelucrate cu incalcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o cerere de opoziție care se gaseste pe pagina de internet a CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA, sau la sediul acesteia.

Totodata, Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune ca orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
 • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
 • dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Acest drept presupune ca, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care le-au fost incalcate.

MODELE:

CERERE pentru exercitarea dreptului de acces

Catre,

ADMINISTRATORUL  CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA

oras Rasnov, str. Teilor, nr.44B, Jud. Brasov

2710222450013

F8/144/2019

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ……………………………………………………..,

CNP …………………………….. cu domiciliul/reşedinta in……………………………………………

str………………………………………………………………………………. nr. …….

 1. ……. sc. ……. ap. ….. judet/sector………………….telefon ………………………………….,

adresa de-mail………….,,………, in temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, va solicit sa-mi confirmati faptul ca datele care ma privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA

Precizari suplimentare, daca este cazul:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Solicit ca raspunsul sa imi fie comunicat:

 1. a) la adresa ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….(se mentioneaza adresa de corespondenta)

 1. b) prin e-mail, la adresa ………………………………………………………………………………..
 2. c) printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure faptul ca predarea mi se va face

numai personal, la adresa ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru a primi informatiile solicitate in baza Legii nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare.

DATA                                                                                        SEMNATURA

CERERE pentru exercitarea dreptului de interventie

Catre,

ADMINISTRATORUL  CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA

oras Rasnov, str. Teilor, nr.44B, Jud. Brasov

2710222450013

F8/144/2019

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ……………………………………………………..,

CNP …………………………….. cu domiciliul/reşedinta in……………………………………………

str………………………………………………………………………………. nr. …….

 1. ……. sc. ……. ap. ….. judet/sector………………….telefon ………………………………….,

adresa de-mail………….,,………, in temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, va aduc la cunoştinta faptul ca datele care ma privesc, prelucrate de catre CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA, sunt:

□ incomplete

□ inexacte

□ alte motive, in conformitate cu Legea 677/2001 (descriere)………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………motiv pentru care solicit:

□ rectificarea

□ actualizarea

□ blocarea

□ ştergerea

□ transformarea in date anonime

In sustinerea solicitarii mele, anexez la prezenta cerere, in copie, urmatoarele documente

justificative/doveditoare………………………………………………………………………………..

Solicit ca raspunsul sa imi fie comunicat:

 1. a) la adresa …………………………………………………………………………………………..(se mentioneaza adresa de corespondenta/domiciliu)
 2. b) prin e-mail la adresa ………………………………………………………………………………..

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru a primi informatiile solicitate in baza Legii nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare.

DATA                                                                                        SEMNATURA

CERERE pentru exercitarea dreptului de opozitie

Catre,

ADMINISTRATORUL  CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA

oras Rasnov, str. Teilor, nr.44B, Jud. Brasov

2710222450013

F8/144/2019

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ……………………………………………………..,

CNP …………………………….. cu domiciliul/reşedinta in……………………………………………

str………………………………………………………………………………. nr. …….

 1. ……. sc. ……. ap. ….. judet/sector………………….telefon ………………………………….,

adresa de-mail………….,,………, in temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, va aduc la cunoştinta faptul ca, prin prezenta, imi exercit dreptul de a ma opune ca datele care ma vizeazã sa faca obiectul prelucrarii de catre CASA DACICA – BARCAU MARIA ISABELA, din urmatoarele motive intemeiate şi legitime:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Solicit ca raspunsul sa imi fie comunicat:

 1. a) la adresa ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. (se mentioneaza adresa de corespondenta)

 1. b) prin e-mail la adresa …………………………………………………………………………………
 2. c) printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure faptul ca predarea mi se va face numai personal la adresa

………………………………………………………………………………………………….

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru a primi informatiile solicitate in baza Legii nr. 677/2001, cu modificarile şi completarile ulterioare.

DATA                                                                                        SEMNATURA